Cursus Praktijkleer ALV & Rentmeester

  

Doelgroep

De cursus Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester (ALV&R) is met name bedoeld voor degenen die een opleiding tot makelaar, taxateur of rentmeester volgen en zich verder willen verdiepen in het landelijk onroerend goed. Deze nieuwe cursus vervangt de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed en de cursus Aanvullende theorie Rentmeester. Het is een combinatie van beide.

De cursus maakt deel uit van de certificeringsregeling van de stichting VastgoedCert en NRVT en het NVR opleidingstraject tot rentmeester. Indien u vanuit dit oogpunt de cursus volgt, dient u voorafgaand de opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige of vergelijkbaar te hebben gevolgd. De opleiding Basistheorie bestaat uit 5 modules, te weten Bouwkunde, Privaatrecht, Publiekrecht, Financiën & fiscaliteiten en Vastgoedeconomie.


Structuur en inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:

Algemene landbouwkunde

 • Sctructuur van de landbouw in Nederland
 • Voornaamste agrarische sectoren en vormen
 • Belangrijkste huisvestingsystemen van de genoemde agrarische sectoren
 • Productierechten en inkomenstoeslagen in de landbouw
 • Mest, ammoniak en geurhinder, bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • Fiscale faciliteiten in de landbouw

Bos, natuur & overige

 • Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
 • Programma beheer (PB)
 • Meest voorkomende aspecten van landgoederen; commerciële objecten in het landelijk gebied
 • Belangrijkste fiscale faciliteiten voor bos, natuur en landgoederen
 • Natura 2000-gebieden
 • Natuurbeschermingswet; Boswet; Flora- en Faunawet
 • Ontgrondingenwet

Privaatrechtelijke aspecten

 • Pacht, erfpacht, opstalrecht en overige zakelijk rechten
 • Huur en andere persoonlijke rechten in het landelijke gebied

 Publiekrechtelijke aspecten 

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Nota Ruimte; Nota Ruimte voor de Rivier
 • Vogel- en Habitatrichtlijn
 • (Europese) regelgeving m.b.t. het inrichten en beheren van het landelijk gebied
 • Milieuwetgeving
 • Compensatiebeginselen
 • Wet bodembescherming
 • Wet inrichting landelijk gebied
 • Reconstructiewet

Grondbeleid

 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
 • Onteigeningswet
 • Planschade en de planologische vergelijking
 • Regeling voor nadeelcompensatie

Ethiek

 • Basiskennis ethiek
 • Toepassen van ethische theorieën op de beroepspraktijk
 • Morele dilemma's herkennen en analyseren
 • Visievorming
 • Onderzoek
 • Omgaan met dilemma's uit de praktijk door eigen visie te vormen voer ethische kwesties

Verplichte aanvulling voor aankomende rentmeesters: Praktijkdag Bodem en water (deze dag is facultatief voor overige deelnemers)

 • Bodemkunde en de betekenis van de bodem voor landschap en bodemgebruik
 • Waterbeheer en de betekenis van waterhuishouding
 • Ontstaansgeschiedenis van de algemeen in Nederland voorkomende landschapstypen met bijbehorende bodemtypen en waterhuishouding
 • Bodemgebruik bij de verschillende landschapstypen
 • Gevolgen voor gebruik/beheer: landbouw, natuur, recreatief medegebruik
 • Beheer van bos- en natuurterreinen


Toelatingseisen

Om de cursus met succes te kunnen volgen, wordt minimaal MBO werk- en denkniveau aanbevolen. Daarnaast verdient het de aanbeveling (niet verplicht) dat u in het bezit bent van een makelaarsdiploma (of vergelijkbaar) of met een dergelijke opleiding bezig bent. Het is in ieder geval wenselijk dat u in grote lijnen op de hoogte bent van wat er in de makelaardij en op het gebied van vastgoed speelt. Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen.

 


Lestijden, -dagen en locatie

De lessen van de cursus Praktijkleer ALV&R worden gegeven op donderdag van 9.30 - 16.30 uur in onze trainingsaccommodatie in Heerenveen. Neemt u voor de exacte startdata contact op met de studiecoördinator of bezoek de studiekalender.

De cursus omvat acht lesdagen die eens per week of twee weken worden verzorgd. Voor aankomende rentmeesters geldt een negende dag, te weten de Praktijkdag Bodem en Water. Gedurende schoolvakanties zijn er meestal geen lessen. 

 


Studiebelasting en examens

Naast de lessen heeft u gemiddeld zo’n 5 tot 6 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten.

Na afloop van de cursus kunt u deelnemen aan een examen. Het examen wordt afgenomen door SVMNIVO, hét exameninstituut binnen de vastgoedbranche. De examinering vindt plaats in de vorm van een flextoets. Dit houdt in dat u op een door uzelf gekozen tijdstip het examen kunt afleggen in één van de toetscentra verspreid over het land. U kunt hiervoor ook terecht in ons toetscentrum in Heerenveen.

Na het behalen van het examen ontvangt u het SVMNIVO certificaat ‘Praktijleer’. Als u geen examen aflegt ontvangt u in ieder geval een OTS InterStudie certificaat als bewijs van deelname. 

 

 

Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de cursus te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp.

 


Investering

De deelnamekosten bedragen € 1.895,- (excl. BTW) per persoon.

Alle genoemde kosten zijn inclusief:

 • studiemappen, readers e.d.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • examenkosten SVMNIVO, te weten € 185,- (excl. BTW)
 • verplichte praktijkdag 'Bodem en water' voor aankomende rentmeesters, te weten € 299,- (excl. BTW)

Verder wordt aangeraden het volgende aan te schaffen, indien u hier nog niet over beschikt:

 • Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed

U kunt dit boek t.w.v. € 84,36 (excl. 9% BTW) aanvragen bij OTS InterStudie. Zie hiervoor het inschrijfformulier.

 

 


Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl.

 

 

Mogelijke vervolgstudies

 

Inschrijven
 » meer...