Training Praktijktoets Landelijk Vastgoed

  

Inleiding

De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend in beweging. Agrarische bedrijfsgebouwen en -gronden wisselen van eigenaar of bestemming. Deze ontwikkelingen als bedrijfsovername, -verplaatsing, -sluiting of bedrijfsvergroting vragen om specialisten met kennis van zaken. Zaken die alles te maken hebben met waardebepalingen bij aan- en verkoop of financiering van gebouwen en gronden met de daarbij behorende productierechten.


Doelgroep

De training Praktijktoets LV is bedoeld voor degenen die hun SVMNIVO praktijkdiploma Landelijk Vastgoed willen behalen. Dit om vervolgens gecertificeerd te kunnen worden in de kamer Landelijk Vastgoed van de stichting VastgoedCert. Voor uitgebreide informatie betreffende de certificeringsregeling kunt u terecht op www.vastgoedcert.nl.

 


Structuur en inhoud

Het betreft een intensieve training gericht op de daadwerkelijke SVMNIVO praktijktoets. Diverse bedrijven worden bezocht, opgenomen, uitgewerkt in een taxatiemodel en uitvoerig besproken. In januari 2010 is de training herzien en aangepast op een aantal facetten. Uit ervaringen blijkt dat examenkandidaten moeite hebben alle gegevens in te vullen tijdens de praktijktoets en in tijdnood komen. Invullen dient nl. te gebeuren aan de hand van een computermodel, Robbie genaamd. Dit model wijkt af van de versie die voor Wonen beschikbaar is. Met het model wordt uitvoerig geoefend tijdens de training. Tevens wordt geoefend met het internationaal taxatierapport, omdat dit rapport m.i.v. 2018 de leidraad is.

 

Onderwerpen die centraal staan binnen deze training zijn:

 

Taxeren in de praktijk

 • Verspreid over de verschillende dagen een bezoek aan diverse bedrijven (melkveehouderij, akkerbouw, pluimveehouderij etc.) en eventuele toelichting van de eigenaar/bedrijfsleider op de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering.
 • Aansluitend de beoordeling en waardebepaling van bedrijfsgebouwen, beoordelen bodem en bodemprofiel, landbouwkundige waardering van de grond, inventarisatie van andere zaken, zoals bestemmingsplan, hinderwet e.d.; uiteindelijk resulterend in een taxatie en het opstellen van een taxatierapport.

Examenoefening/-simulatie

 • Oefenen met het presenteren van de waardes zoals tijdens de praktijktoets wordt gevraagd aan de hand van een praktijktoets simulatie.

Nabespreking bedrijfsbezoeken en uitkomsten

 • Aan de hand van de werkelijke taxatierapporten worden de excursiebedrijven en de daaraan gekoppelde waardes besproken.

De onderwerpen taxatieleer, taxatiegrondslagen, bodemkundige achtergronden bij taxatie van landbouwgrond en bouwkundige constructies en gebreken zijn zeker van belang, maar worden in mindere mate behandeld binnen deze training. Deze training is met name examengericht. 

 

Aan de training Praktijktoets LV worden 12 NVR-studiepunten toegekend.

 


Toelatingseisen

Om de training met succes te kunnen volgen verdient het aanbeveling dat u in het bezit bent van een makelaars- of rentmeestersdiploma of een dergelijke opleiding bijna heeft afgerond. Ook vormt de cursus Agri Vastgoed en Landelijk Vastgoed (aanvullende theorie) of de cursus Taxeren LV in de praktijk een goede basis voor deze training. Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen. Om aan de SVMNIVO praktijktoets LV deel te mogen nemen dient u in het bezit te zijn van het makelaars- of rentmeestersdiploma aangevuld met het daarbij behorende aanvullende theoriecertificaat (o.a. certificaat Agri Vastgoed). Zie voor de exacte eisen op www.svmnivo.nl of www.vastgoedcert.nl.

 

 

Lestijden, -dagen en locatie

De lessen van de training Praktijktoets LV worden verzorgd omstreeks de periode mei-juni. De training wordt tweewekelijks verzorgd en omvat in totaal vier lesdagen. De training wordt verzorgd in het examengebied, dus de regio waar ook de SVMNIVO praktijktoets zal worden afgenomen. Deze regio wisselt ieder jaar. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen lessen. Zie de studiekalender voor de trainingsdata.

 


Studiebelasting en examinering

Deelnemers kunnen zich te allen tijde inschrijven voor de praktijktoets van SVMNIVO. Zij worden opgeroepen zodra er voldoende kandidaten zijn ingeschreven. Het verdient aanbeveling zich hiervoor gedurende of na afloop van de training in te schrijven.

De praktijktoets zal bestaan uit twee taxatieopdrachten. Eén van de te taxeren objecten valt onder de noemer agrarisch vastgoed, bijvoorbeeld een akkerbouw- of melkveehouderijbedrijf. Van object I dient een uitgebreid standaard taxatierapport te worden gemaakt. Het andere object kan getypeerd worden als bosbouw- en natuurgebied, exploitatievastgoed (ontgrondingen e.d.), landgoederen, ontwikkelingsvastgoed, recreatie en leisure, wonen in landelijk gebied, paardenhouderij of (glas)tuinbouw. Van object II dient wel een kritische beschrijving te worden opgesteld, maar geen uitgebreid taxatierapport.


Ongeveer twee maanden voor het examen zal aan de kandidaten bekend worden gemaakt wat voor soort object het tweede zal zijn en in welke provincie de toets wordt afgenomen. De kandidaten hebben dan nog voldoende tijd om zich desgewenst nader te oriënteren. Een uitgebreide toelichting van de SVMNIVO praktijktoets LV staat beschreven op www.svmnivo.nl.

 

Belangrijk: Overgangstoets van oud naar nieuw in 2020 

In 2020 is het de laatste mogelijkheid om de toets af te leggen die meetelt voor zowel VastgoedCert als NRVT. U dient zich uiterlijk 1 april 2020 in te schrijven bij SVMNIVO. De toets vindt plaatst op 11 en 12 juni 2020 in de regio Westland/Midden-Delfland.

Als u de praktijktoets LV in juni 2020 haalt, kunt u zich nog registreren bij het NRVT als Register Taxateur LV. Na uw NRVT inschrijving mag u direct als zelfstandig taxateur aan de slag. Haalt u deze praktijktoets niet dan zult u instromen in de nieuwe stijl opleidingsroute en krijgt u een persoonlijk advies. Over de nieuwe route volgt binnenkort nadere informatie.

 

Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de training altijd terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de training. Ook is het mogelijk de trainers te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp of bij het uitwerken van taxaties. De trainers zijn ervaren register-taxateurs die naast het taxeren ook de nodige onderwijservaring hebben.

 


Investering

De deelnamekosten bedragen € 1.295,- (excl. BTW) per persoon.

Genoemde kosten zijn inclusief:

 • readers, studiemappen, studiewijzers, taxatierapporten etc.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds trainers te raadplegen (‘helpdesk’ functie)
 • simulatiemodel ‘Robbie’

maar exclusief:

 • SVMNIVO examengeld, te weten € 895,- voor object I en 895,- voor object II (excl. BTW ) 

Verder wordt aangeraden het volgende aan te schaffen, voor zover u hierover nog niet beschikt:

 • Taxatieleer Vastgoed 1, P.C. van Arnhem, Noordhoff Uitgevers (€ 83,95 incl. BTW)
 • Taxatieleer Vastgoed 2, P.C. van Arnhem, Noordhoff Uitgevers (€ 116,95 incl. BTW)
 • Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2020-2021, uitgeverij Animal Sciences Group (€ 82,84 incl. BTW)
 • Taxatieboekje (Her)bouwkosten agrarische gebouwen 2021, uitgeverij Vakmedianet (voorheen Reed Business Information en SDU) (€ 360,79,- incl. BTW)

U kunt deze boeken bestellen bij OTS InterStudie. Zie hiervoor ook het inschrijfformulier.

 

Klik op de button om in te schrijven

 

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail info@ots.nl.

 

 

Mogelijke vervolgstudies

Inschrijven
 » meer...