Modules Rentmeesterpraktijk

 

Inleiding

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft OTS Interstudie de cursus Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester en de modules Rentmeesterpraktijk ontwikkeld. Deze cursus en modules maken deel uit van de opleidingseisen die de NVR stelt om aspirant lidmaatschap te kunnen aanvragen.

 

Doelgroep

De modules Rentmeesterpraktijk zijn bedoeld voor degenen die rentmeester willen worden en sluiten het opleidingstraject tot rentmeester af. Indien u ook aan de overige door de NVR gestelde voorwaarden voldoet, kunt u aansluitend aspirant-lidmaatschap aanvragen bij de NVR.


Vooropleiding

Alvorens u aan de modules Rentmeesterpraktijk kunt deelnemen, dient u de opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige (of vergelijkbaar) en de cursus Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester (ALV&R) te hebben afgerond met de bijbehorende examens. In plaats van laatstgenoemde volstaat de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed (LV) i.c.m. de cursus Aanvullende theorie Rentmeester ook.


Structuur en inhoud

De modules Rentmeesterpraktijk bestaan uit een drietal praktijkgerichte onderdelen. Ze zijn gericht op de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de rentmeester en zijn als volgt samengesteld:

 

Module 1: Onderhandelen en rapportagetechnieken

Aanpak, werkwijze, ethiek, presentatie

 • Het definiëren van het doel van een gesprek of rapport.
 • Aspecten van onderhandelen (het proces van de onderhandelingen, de spelregels van het onderhandelen, de machtsbalans, sfeer, psychologisch inzicht en onderhandelingstechnieken).
 • Typen van onderhandelaars (persoonlijke (eigen) stijl en effectieve onderhandelingsstijlen, flexibiliteit om van stijl te kunnen wisselen).
 • Valkuilen bij onderhandelingen (omgaan met de drang om aardig gevonden willen worden, het onderste uit de kan willen halen, op de man spelen en emotioneel worden bij onderhandelingen).
 • Onderhandelingsstrategieën (hanteren van voorbeelden van meebewegende (spiegelen) en tegenbewegende onderhandelingsstrategieën).
 • Reageren op trucs (omgaan met trucs om de onderhandelingspartner uit balans te brengen; hoe deze trucs te herkennen, er op te reageren en hoe ze eventueel zelf te hanteren).
 • Het hanteren van doelmatig taalgebruik, waaronder: argumenteren, het beeldend en nauwkeurig omschrijven, het voorkomen van clichés.
 • Het samenvatten van gesprekken en bijeenkomsten (en is het daarbij beoogde doel bereikt?), zowel mondeling als in rapportvorm (notulen, actie- en besluitenlijst, juiste structuur).


Module 2: Procesvaardigheden

Onderscheiden rapporten, opstellen overeenkomsten, zienswijzen/bezwaren, juridische procedures

 • Het onderscheiden van/omgaan met verschillende doelgroepen.
 • Het typeren van verschillende soorten rapporten (taxatierapport, onderzoeksrapport, adviesrapport) en boordelen structuur.
 • Het opstellen van overeenkomsten (voor huur, pacht en aan- verkoopovereenkomst, op basis van standaardrichtlijnen of standaardvoorwaarden).
 • Het formuleren en afhandelen van zienswijzen in de procedures rondom het bestemmingsplan.
 • Voeren van juridische procedures op gebied van privaatrecht en publiekrecht (bijvoorbeeld pacht en in beroep gaan).
 • Het (inhoudelijk) reageren op brieven/documenten van betrokkenen namens de gemeente, provincie of waterschap in bijvoorbeeld beroepsprocedures.

 
Module 3: Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Projectplanning, projectontwikkeling

 • Fasering en kenmerken van een project (structuur).
 • Rollen in een project en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
 • Kenmerken van een goed projectteam (combinatie van eigenschappen, disciplines en factoren die samenwerking beïnvloeden).
 • De projectplanning en hoe daar mee om te gaan (geplande activiteiten, inzet, duur en relaties tussen activiteiten, kritieke pad en speling).

Van alle modules zijn nauwkeurig omschreven eind- en toetstermen beschikbaar.


Lestijden, -dagen en locatie

De modules worden verzorgd in onze trainingsaccommodatie in Heerenveen. Neemt u voor de exacte startdata contact op met de studiecoördinator of bezoek de studiekalender.

 

Iedere module omvat 3 dagen die eens per 2-3 weken worden verzorgd. Daarnaast worden enkele excursies georganiseerd. Gedurende de schoolvakanties zijn er normaliter geen lessen.


Studiebelasting en examens

Naast de lessen heeft u gemiddeld zo’n 6 tot 7 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten.

Iedere module wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Zo’n opdracht is een afspiegeling van wat tijdens de lessen behandeld is.

 • Praktijkopdracht module 1: Het opstellen van een effectieve presentatie en het feitelijk geven van die presentatie aan een opdrachtgever of groep van toehoorders. Hoewel de nadruk ligt op het mondelinge aspect, zal ook het schriftelijke aspect meewegen.*
 • Praktijkopdracht module 2: Het schrijven van een bezwaarschrift inzake procedures rondom het bestemmingsplan of het opstellen van een pacht- of huurovereenkomst. Hoewel de nadruk ligt op het inhoudelijke aspect, zal ook het schriftelijke aspect meewegen.*
 • Praktijkopdracht module 3: Het opstellen/schrijven van een projectplan n.a.v. een eigen gekozen onderwerp. Alle behandelde facetten uit de module dienen hierin terug te komen. Hoewel de nadruk ligt op het inhoudelijke/projectmatige aspect, zal ook het schriftelijke aspect meewegen.*

*     Onder het schriftelijke aspect wordt verstaan: taal- en spelfouten, opbouw verhaal, structuur,
       taalgebruik, leesbaarheid.

 

Na afloop van iedere module krijgt u een cijfer op basis van aanwezigheid en gemaakte praktijkopdracht. Iedere voldoende levert een certificaat op. Indien alle modules voldoende zijn afgerond geeft dat automatisch recht op het diploma.
 
DEKRA controleert

OTS InterStudie is een VastgoedCert erkend opleidingsinstituut. Dit houdt in dat een aantal cursussen onder toezicht staan van DEKRA (voorheen KEMA Quality). Jaarlijks voert DEKRA een kantooraudit uit bij OTS InterStudie om te toetsen of het instituut voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast controleert DEKRA het studiemateriaal en bezoekt steekproefsgewijs een aantal cursussen. Deze kwaliteitsborging is ook van toepassing op de modules Rentmeesterpraktijk. Dit deel van het totale opleidingstraject tot rentmeester staat dus onder toezicht van DEKRA.

 

Vrijstellingen

In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid vrijgesteld te worden van een module op basis van uw vooropleiding. Indien u denkt daarvoor in aanmerking te komen, kunt u een verzoek indienen bij de studiecoördinator van OTS InterStudie. Dit verzoek dient het volgende te bevatten: een kopie van uw betreffende diploma en een persoonlijke toelichting waarom u denkt voor vrijstelling in aanmerking te komen. In samenspraak met Bureau NVR wordt vervolgens gekeken of uw verzoek gehonoreerd wordt.


Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende het opleidingstraject te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de verschillende modules te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp.


Investering

De deelnamekosten bedragen € 975,- (excl. BTW) per module per persoon.

Alle genoemde kosten zijn inclusief:

 • studiemappen, readers e.d.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

 


Meer informatie

Voor meer informatie over deze modules kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nlMogelijke vervolgstudies

Training Praktijktoets Landelijk Vastgoed
 

Inschrijven
 » meer...