Cursus Taxeren Landelijk Vastgoed in de praktijk

  

Inleiding

De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend in beweging. Agrarische bedrijfsgebouwen en -gronden wisselen van eigenaar of bestemming. Deze ontwikkelingen als bedrijfsovername, -verplaatsing, -sluiting of bedrijfsvergroting vragen om specialisten met kennis van zaken. Zaken die alles te maken hebben met waardebepalingen bij aan- en verkoop of financiering van gebouwen en gronden met de daarbij behorende productierechten.

 


Doelgroep

De cursus ‘Taxeren LV in de praktijk’ is bedoeld voor degenen die een opleiding (agrarische) makelaardij volgen of hebben gevolgd en zich verder willen specialiseren op het gebied van taxeren van agrarisch en landelijk onroerend goed. De cursus is vooral ook geschikt om extra taxatiekennis op te doen alvorens deel te nemen aan de training Praktijktoets LV.

 


Structuur en inhoud

Het betreft een korte intensieve praktijkcursus met de nadruk op het taxeren van agrarische en aanverwante landelijke objecten in de praktijk. De onderwerpen zijn:

 

Taxatieleer

 • Inleiding taxatie: taxatieleer, feitenonderzoek; bestemmingsplan buitengebied, kadaster.
 • Taxatiemethodieken: Vergelijkingsmethoden voor grond, verharding en inrichting; gecorrigeerde vervangingswaarde, discounted cash flow, huurwaarde kapitalisatie.

Taxatiegrondslagen

 • Financiering agrarische objecten, taxatie voor financiering, banknormen, waarde in economisch verkeer, vervangingswaarde, verpachte waarde, executiewaarde.

Bodemkundige achtergronden bij taxatie van landbouwgrond

 • Eigenschappen grond, grondsoorten, bodemprofielen, bodemgeschiktheidsbeoordeling (ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, organische stof, voedingsstoffen, draagkracht e.d.) geschiktheid m.b.t. diverse bestemmingen (grasland, akkerbouw e.d.).

Agrarische bedrijfsgebouwen/bouwkunde

 • Constructies en bouwmaterialen, indeling, renovaties, milieuvoorschriften en bouwkosten, toegespitst op agrarische bedrijfsgebouwen.

Waardebepaling agrarische bedrijven: taxeren in de praktijk

 • Het zwaarste en belangrijkste onderdeel binnen deze cursus. Verspreid over de verschillende dagen een bezoek aan diverse bedrijven (melkveehouderij, akkerbouw, pluimveehouderij etc.) en eventuele toelichting van de eigenaar/bedrijfsleider op de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering.
 • Aansluitend de beoordeling en waardebepaling van bedrijfsgebouwen, beoordelen bodem en bodemprofiel, landbouwkundige waardering van de grond, inventarisatie van andere zaken, zoals bestemmingsplan, hinderwet e.d.; uiteindelijk resulterend in een taxatie en het opstellen van een taxatierapport.

Nabespreking bedrijfsbezoeken

 • Aan de hand van de werkelijke taxatierapporten worden de excursiebedrijven besproken en getaxeerd.

 

Aan deze cursus worden 8 NVR-studiepunten toegekend.

 

 


Toelatingseisen

Om deze cursus met succes te kunnen volgen verdient het aanbeveling dat u in het bezit bent van een makelaars- rentmeesters- of WOZ-diploma of een dergelijke opleiding bijna heeft afgerond. Ook vormt de cursus Agri Vastgoed, of de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed een goede basis voor deze cursus.

 

Het is in ieder geval wenselijk dat u in grote lijnen op de hoogte bent van wat er in de makelaardij en op het gebied van vastgoed speelt. Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen. Affiniteit met de agrarische sector strekt uiteraard eveneens tot de aanbeveling.

 

De cursus kan zowel voor als na het afleggen van de praktijktoets LV gevolgd worden.

 


Lestijden, -dagen en locatie

De cursus ‘Taxeren LV in de praktijk’ wordt jaarlijks verzorgd omstreeks de periode februari-maart. Zie de studiekalender voor de cursusdata. Het theoretische deel van de cursus wordt verzorgd in onze trainingsaccommodatie in Heerenveen. De praktijkobjecten liggen verspreid door heel Friesland en mogelijk daarbuiten. De training wordt tweewekelijks verzorgd en omvat in totaal drie cursusdagen. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen lessen.

 


Studiebelasting en examinering

Naast de cursusdagen heeft u gemiddeld zo’n 3 tot 4 uur per week nodig voor het uitwerken van de taxatieopdrachten. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Er is geen examen aan deze cursus verbonden.

 


Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus altijd terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de trainers te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp of bij het uitwerken van taxaties. De trainers zijn ervaren register-taxateurs die naast het taxeren ook de nodige onderwijservaring hebben.

 


Investering

De deelnamekosten bedragen € 895,- (excl. BTW) per persoon.

Genoemde kosten zijn inclusief:

 • readers, studiemappen, studiewijzers, taxatierapporten etc.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds trainers te raadplegen (‘helpdesk’ functie)
   

Klik op de button om in te schrijven

 

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl.

 


Mogelijke vervolgstudie

 

Inschrijven
 » meer...